2015 October - November Japan, Himeji to Tannowa  
StartMeny Album MiniAlbum Previous Next
During the Edo period Samurais without land was buried here.

Edo - 1400  to 1650