2015 October - November Japan, Himeji to Tannowa  
StartMeny Album MiniAlbum Previous Next
The shore line outside Yagi.